Racingmoon

Name:
Location: mel, vic

I'm average height i live with my 'rents. i like playing and listening to music.I also like readin' alot.i'm into martial arts like tae kwon do an' stuff.

Thursday, November 24, 2005

You Go Girl I Love Candy I Miss You Big Hug Maneki Neko Cat 12 Cat 13 how cool is this!!

ohh
wat a wonderful day
nothing was in my way
My bestie was like a bit mean to me you know
so i didn't talk to her 4 like an hour
then we made up again cul haGirl 1

Sunday, November 20, 2005

Mmmm

Uri kutambudzikirenyiko? (109)

Uri Kutambudzikirenyiko?
Zviudze Jesu, Zviudze Jesu
Muponesi anokuponesa,
Zviudze Jesu nyamusi.

Korusi Zviudze Jesu, Zviudze Jesu
Ndiye shamwari nehama
Hakuchina umwe wakadaro
Zviudze Jesu nyamusi

Misorodzi ngeyenyiko, hama?
Zviudze Jesu, Zviudze Jesu
Munyaradzi anokunyaradza,
Zviudze Jesu, pachoko

Uri kutya dambudziko here?
Zviudze Jesu, Zviudze Jesu
Uri kutya remangwana here?
Zviudze Jesu nyamusi

Uri kutya rufo here iwe?
Zviudze Jesu, Zviudze Jesu
Uyo wakakunda rufo rwake,
Anozokupa rukundo.

Unoshaya anotungamira,
Zviudze Jesu, Zviudze Jesu
Mweya M’tsvene ndiMutungamiri,
Zviudze Jesu nyamusi

Upenyu Hwangu neMasimba (153)

Upenyu Hwangu nemasimba
Ndinozvipa kuna Jesu,
Kuti ndive munhu wake,
Nekusingaperi

Korusi Ndomugarira Muponesi
` Ndinofara misi yese,
Ndinomusandira, Tenzi,
Nekusingaperi

Kunemwi, Muponesi wangu,
Ndinomupa rudo rwangu
Kuva mutendeki wenyu,
Mutumiki wenyu.

Chitsidzo chenyu chakanaka,
Ndinotenda zvino pano,
Kuti munonditambira
Navo vanotenda.

M’ponesi, imwi mwakafira
Kuponesa mweya wangu,
Ndakanatsa kuzivisa,
Muri Mwari wedi.

Jehova Mufudzi Wangu (43)
Jehova Mufundzi wangu;Handichazoshayiba.Ndiye anondiradzikaPane mafuro ake.
Ndiye anondinyaradzaNekunditungamidzaMunzira dzakaruramaMuzita rake, tenzi.

Handichatyi chinyangadzo;Nhambwe dzose aneni,Ndiye achandinyaradzaNgemudondoro wake.
Anogadzira tafuraMberi kwemhandu dzangu.Ndizvozvo mukombe wanguWazara ngemafuta.
Idi, runako nenyashaZvichazonditevera.Ndichazogara mudengaNekusingazoperi.
Kwese Ndinoenda (203)

Kwese ndinoenda ndina Jesu Kristu,
Ndinotungamirwa ndiye misi yese,
Ndine runyararo kwese ndinoenda;
Ndizvo ndinotenda iye nekumuda.

Korusi: Nguva dzese, kwese kwese,
Ndinosimbisiswa;
Kwese ndina Jesu,
Ndinofara’yo.

Kwese ndinogara ndina Jesu Kristu,
Ndinokomborerwa ndiye muupenyu,
Kana nepakufa ndichatorwa ndiye,
Jesu ndiye anogutsa mwoyo wangu


Kwese ndinofamba ndina Jesu Kristu,
Kana ndiri mweni ndine umwe neni
Nemukati mwe’dzo hama ndinofara
Kwese kwese mwoyo wangu unofadzwa

Kwese nepabasa ndina Jesu Kristu,
Ndiye anondibatsira nguva dzese,
Ndinokunda ndiye nadambudzo ese,
Nguva dzese, kwese ndinonyinda ndiye

Kuti ndichirwara ndina Jesu Kristu
Anondiponesa, ndinorapwa ndiye
Mweya nemuviri ndinozvipa iye
Nasi nemangwana nekusingaperi


Upenyu Hwangu Hunofara (100)

Upenyu hwanyu hunofara,
Ndine Mweya M’tsvene;
Madambudziko azopera,
Ndine Mweya M’tsvene.

Kurusi Mweya ndiye ruveneko,
Dima rangu rapindurwa;
Zvino ndinowora nzira
Kuenda kune denga

Kuchema kwangu kwazopera
Ndine Mweya M’tsvene;
Urombo hwangu hwapfuura,
Ndine Mweya M’tsvene.

Ruvoko rwake rune simba,
Runondichengeta;
Ndinozwa simba risi rangu,
Rinondisimbisa

Ndofamba, Ndofamba (269)
Ndofamba, ndofamba ndosuva kundenga,Kunyika yaTenzi, isina nenhamo.
Fambanyi vatendi, kunyika kureyo,Inoda vasimbi kusvika'yo nyika
Upfumi huriyo, hakuna murombo.Hakuna neumwe, neumwe hakuna.
Madzinza ariyo kunyika yaTenzi,Havachazochemi, havana rusuvo
Vatsvene variyo, vafara zvikuru,Vawona'yo Nyenye, Mufiri wevese

Tora Zita Rake Jesu (188)

Tora zita rake Jesu
Ngeurombo hwako hwese
Rinokupa simba rake
Rekukunda zvirunziro

Korusi: Zita rake rakanaka
Mwenje wedu pasi pano
Zita rake rakanaka
Mwenje wedu pasi pano

Jesu ndimurwiri wedu
Ndiye simba redu rese
Tinokunda zvakaipa
Ngero zita rake Jesu

Kuzwa zita rake Jesu
Tinonyararidzwa kwazvo
Tinopfugamira pasi
Mwoyo inomuwombera

Mwoyo yadziyirwa kwazvo
Kuzwa zita rake Jesu
Uyo wakatitambira
Wakatipa mwoyo mitszva

Kare Vanhu Venyu Baba (198)

Kare vanhu venyu Baba
Vanga vakagwinya
Vakatambudzika ivo
Vakamuda kwazvo

Korusi: Mwari wangu, ngandipiwe
Simba kunga avo
Vakaita basa renyu
Vasikatyi mhandu

Ndoda mwoyo wakanaka
Wakashingisiswa
Unomutswa nguva dzese
Kundoshumaira

Ndoda kumudisa kwazvo
Kundopinda zvese
Ndoda kumukarakadza
Kuti ndiri ndega

Ndoda kuzwa kuti ndiri
Munhu wenyu ini
Ndoda kuzwa izwi renyu
Mune mwoyo wangu
Kudenga Kwakanaka (272)
Kudenga kwakanaka kupinda pasi pano
M’ponesi wedu anogara iyo
Ari kutidaidzira kuti tizogadzirira
Nge’yo nzvimbo yedu yakanaka kwazvo

Korusi: Tizowona M’ponesi, tizomuchingamidza
Tizogara naye nekusingaperi
Tizowona M’ponesi, tizomuchingamidza
Tizotonga naye nekusingaperi

Kum’soro kwakanaka, hakuna chakaipa
Ruriyo rwizi rweupenyu iyo
Jesu Kristu, Mambo weyo, ane dendemaro rake
Asi vanhu vese vanomuwombera


Rugaro rwake Mwari, runotitaurira
Runakisiso rweyo rwakakomba
Runopinda zviro zvese, runopinda kutondera
Rwakagadzirirwa vanhu vakanaka

Makwanza ayo ese aitwa ngendarama
Misivo yese yakanakisisa
Ukuri ngehwemahwe, akanaka, anokosha
Zviro zvese zvinopenya nekubaka

Hakuna Zita Kunga Jesu(169)
Hakuna zita kunga Jesu,Kana nekudenga,Hakuna rimwe rakadaro,Zita raM'ponesi.
Korusi: Tinoda kuimbira Jesu, Tichimupa mbiri, Ngekuti hatizivi zita Rinokunda iri.
NdiJesu wakafira vere,Wakatida kwazvo,Zvotanga takaraswa teseGezvitadzo zvedu.
NdiJesu wakaita nyasha,Takamukanganwa,Wakati, "Enda zvako mwana, Usatadzazve."
NdiJesu wakatiudziraKutunhidza Mwari,Nekusarura vashamwariVakanaka chete.
NdiJesu wakarapa vanhu,Akavasimbisa,Ndijesu wakamutsa vafiKune hama dzavo.
NdiJesu anoenda nesuKwese tinoenda,NdiJesu anotibatsira Muupenyu hwedu.

Baba Wedu Wakatsidza (205)
Baba wedu wakatsidza,"Ndinokutungamirira,"Kuti usarasikebaPane rwendo kune denga.
Korusi: Ndinokutungamirira, Ndinokutungamirira, Pakukwira kene denga, Ndinokutungamirira.
Apo unotambudzika,Nekushaya zano zviya,Unofadzwa nge'ya mazwi,"Ndinokutungamirira."
Kuti hama dzako dzafa, Uchidzichemera kwazvo ,Unafunga aya mazwi,"Ndinokutungamirira."
Apo unokomborerwa,Mwoyo wako unofara,Unodisa aya mazwi,"Ndinokutungamirira.
Magwanani ese ese,Unokarakadza iye,Nechitsidzo chakanaka,"Ndinokutungamirira.
Apo unobata basa,Unafunga mazwi ake,Uyo wakakutsidzira,"Ndinokutungamirira.
Apo unorara pasi,Pausiku uri wega,Unatenda aya mazwi,"Ndinokutungamirira.

Pamsoro Pakudenga (280)
Pamsoro pakudenga, Ndavakanaka vega;Pamsoro pakudengaKuna vatsvene vega,
Anoda kuendako,NgaazviteurireKuti agadzirirwe Naye Mweya Mutsvene.
Jesu wakatifira Kuoedza mhosva yedu;Dakara itvenisweNaiyo mweya yedu.
Kuti kana tavingwaNorufu pano pasi, Tirege kuzorambwaKuenda pakudenga.
Ndiri Kufamba (263)
Ndiri kufamba, ndiri parwendo,Ndiri kutswaka musha waMwari,Jesu wakati, "Handikusiyi,"Izwi raKristu harizotadzi.
Korusi:Ndiri kukwira ndiri kukwira,Kenda kudenga, kuenda kudenga,Haleluya, ndiri kuimba,Ndiri kukwira, kuenda kumsoro.
Ndadva mudima rekusaiziva,Zvino ndaona, Jesu ngewangu,Ndiye rujeko, ari zvenzira,Ndiri kukwira, kuenda kumsoro.
Asi rurimi harukwanisiKushumaira zviro zvemwoyo, Ndiri kuimba pamangwanani,Nepausiku, nemasikati.
Kuedza Kwazosvika (304)
Kuedza Kwazosvika,Kwadzinga dima rese,Vamuka vanhu veseKudzidza Jesu Kristu;Masoko akanakaOuya misi yese,Ekuti vanhu veseVanoda vafundusi.
Wonanyi vanhu veduVakuteura zvino,Nevamwe vari kureVakuwombera Jesu;Vapwere vakuimbaZviimbo zvakanaka,Vavakuita basaRaMwari, Baba wedu.

Wonanyi vavazhinjiVanoda kudzidziswa,Kufamba mune nziraYevanhu vakanaka;Majaha nemhandaraVanoda ruponeso,Vababa nevamaiVanoda nzira itsva.
Rwaswika ruponesoRwaMwari nyika dzese,Rwofanza kure-kureKundudzi dzese dzese;Tapota imwi, Baba,Pamsana pake Jesu,Kuvaponesa avoVagere mune dima.

Jerusarema Musha Wangu (279)
Jerusarema, musha wangu!Musha wakanaka!Kana ndapedza mabasaNdinenda kwauri.
Ndichauona riniko,Uyo musha wangu?Une dzimba dzakanana,Nokudya kutsvene.
Hapasisina kuipa,Hapana nenhamuNdinoramba ndichiendaKumusha mutsvene.
Ndingatye here kurwadza?Ndigatize kufa?Kwete, ndinenda Kanana,Nyika yandinoda.
Vaprofita, vapostori,Vafira Jusu,Varipo pamwe naKristu,Neni ndichaenda.
Jerusarema, musha wangu!WandinotsvakisaKana ndasvika kwauriNdichafara kwazvo

Jehova Anotipa (38/39)
Jehova anotipa chisepe misi yese,Ngekutisunungura mutsembwe dzaSatani;Zvotanga takasungwa, ndizvozvo tonotendaChisepe chenyu, Baba, ndiJesu Kristo Tenzi
Jehova ndimufudzi wevanhu vakanaka;Mufudzi waDavidi, muimbi wakanaka;Davidi, mwoyou wake, waida Mwari wake,Sehwai inpofudzwa, ngemuchengeti wayo.
Chisepe chenyu, Baba, kuvanhu pasi pese,O Mwari, ngachiwande mumwoyo yaponeswaDakara vanhu vese vazive muri M'fudziWeavo vanodisa kogara nemi iyo.
Johova ngaakuudzwe ngevanhu vese kwese,Ngekuti wakanaka, ngekuti anotida;Jehova anotonga kufamba kwe nyeredzi,Nezvese zvekudenga, ngekuti ane simba
Jehova anodisa zvisikwa zvake zvese,Anoda kuti vanhu vamude zvirokwazvo;Johova anodisa vatendi kewe kwese,Nekuvakomborera muzviro zvakanaka
Jehova haafari kuwona vanhu vakeVagere mune dima, kupinda ruveneko;Johova ane mwoyou vetsitsi kune vese,Haadi kuti umwe araswe kune rufo.
Ndizvozvo wakatuma M'ponesi pasi pano,Kuzunungura avo vanoda kuoinduka;Ndizvizvi ngatimude, tikudze zita rake,Jehova Baba wedu, neMuchengeti wedu.

Tsitsi Dzinondishamisa (178)
Tsitsi dzinondishamisaDzakandiponesa.Ndakange ndisingaoneZvino ndaoneswa.
Tsitsi dzinondishamisaDzakandishingisa.Ngetsitsi dzake ndasukwaZvino ndaponeswa.
Mudambudzo repanyikaNdine Mugondeki.Ndichazofamba kuendaKum'soro kudenga.
Ishe wakanditsidziraRufaro kudenga.Jehova ndiye M'chingetiMuupenyu hwepasi.

Fambanyiwo Majoni (238)
Fambanyiwo, majoni,A Mwari wedu imwi,Musatye mhandu dzenyu,Hadzina simba, kwete;Tinozokunda kwazvoPanyika kwese kwese,Masimba ake, Jesu,Haachazokundwiba.
Fambanyiwo vatendi,VaMwari wedu imwi,Hamuna simba mwega,Musazvikudze zvenyu;Mupfeke nhumbi dzeseDzaMwari wakanaka,Muende kune basa,Muite vanhu imwi.
Fambanyiwo vatsvene,Munyika dzese dzese,Mushumaire izwiRaJesu Tenzi wedu;Mukundi uchapiwaChiremba cheupenyu,Anozowona JesuAtonge naye iyo

Apo Ndatambudzika (197) Apo NdatambudzikaNezvakaipa zvangu,Nezvirunziro zvangu,Ndizwenyi, Baba wangu
Korusi: Ndicherechedzei, Baba we! Ndicherechedzei, Baba we!
O Baba Samasimba,Ndipenyi simba renyu,Ngekuti ndinoshayaKugara zvakanaka.
Panguva yekuchema,Nenguva yekutamba,Nenguva dzeusiku,Pabasa rangu rese.
Parwendo rweupenyu,Nditongei nguva dzese.Mudenda rakaipa,Ndichengetenyi, Baba.


Apo Jesu Anouya (328)
Apo Jesu anouya kotora varume,Anotora vakanaka avo vanomuda.
Korusi: Vanhu vake vatsvene, vasine zvitema, Vanoenda kudenga kogara naJesu.
Apo Jesu anouya kotora vakadzi,Anotora vakanaka avo vanomuda.

Apo Jesu anouya kotora vacheche,Anotora vakanaka avo vanomuda.
Vana vake pasi pano, uyanyi kwaari,Anomuda zvinopano ngerudo rukuru.
Ngatiedze misi yese kufadza M'ponesi,Tizotorwa ndiye Jesu kudenga kutsvene.